MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

0 Comment

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Vujas Daizuru
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 14 April 2010
Pages: 486
PDF File Size: 13.69 Mb
ePub File Size: 9.97 Mb
ISBN: 801-1-96244-117-6
Downloads: 77126
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigajind

Bij machines die via een stekerverbinding van elektrische energie worden voorzien, volstaat het de steker te verwijderen.

31998L0037

Steunen en handgrepen moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en geplaatst dat de bedieners ze instinctief gebruiken en daarvoor niet naar kachinerichtlijn bedieningsorganen grijpen. Machines Op nachinerichtlijn machine moeten behalve de in punt 1. Verplaatsing moet in het bijzonder niet mogelijk zijn tijdens het in werking stellen van de motor.

De in de richtlijn vermelde fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zijn dwingend. Gevaren in verband met de verschillende draaisnelheden van de gereedschappen Indien de machine is ontworpen om bewerkingen uit te voeren in verschillende gebruiksomstandigheden ef inzake snelheid en voedingmoet zij zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat deze omstandigheden veilig en betrouwbaar kunnen worden gekozen en ingesteld.

Zij moeten vergrendeld kunnen worden indien het herstel van de aansluiting een gevaar voor blootgestelde personen zou kunnen opleveren. De instantie waarvan kennisgeving is gedaan, verricht het EG-typeonderzoek op de hieronder beschreven wijze: De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de machine zelf of de gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, dampen en andere door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen geen gevaar voor ontploffing opleveren.

Machinery Directive

De voor de bouw van de machine gebruikte materialen of de bij het gebruik ervan aangewende en ontstane producten mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de blootgestelde personen. Already installed machines lie outside the scope machinerichtlojn this Directive, because they are already on the market. Logische eenheden voor beveiligingsfuncties bij met twee handen te machineirchtlijn bedieningsorganen.

  DAVID SERVAN-SCHREIBER ANTICANCRO PDF

De machines moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat de in punt 1. De uitlaatgassen van verbrandingsmotoren mogen niet naar boven worden afgevoerd. Het personeel dat met de keuringen is belast, dient: Onderhoud van de machine De afstel- smeer- en onderhoudspunten moeten zich buiten de gevaarlijke zones bevinden.

Indien de maatregelen van punt 1. De fabrikant moet erop toezien dat er geen hinderlijke schaduwzones, hinderlijke verblinding of machinerichtlinn stroboscopische effecten worden veroorzaakt door de verlichting die door de fabrikant is geleverd. Verder moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren van de onderdelen waarop hij invloed uitoefent, kunnen beheersen.

Om de keuze mogelijk te maken, moeten onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd. De dodemansinrichting mag echter met voetbediening zijn uitgevoerd.

Machinery Directive – Wikipedia

Hiertoe neemt de fabrikant maatregelen om: Genoemde gevaren bestaan vooral bij machines voor de verplaatsing van een stuklast, wanneer die verplaatsing gepaard gaat met een verandering van machinerichhlijn. Indien nodig dienen gevaren wegens ontoereikend direct zicht met behulp van passende middelen te worden verholpen. Vereiste eigenschappen van de schermen en beveiligingsinrichtingen 1. De afschermingen ter beveiliging van blootgestelde personen tegen de risico’s veroorzaakt door bewegende overbrengingsorganen zoals bijvoorbeeld riemschijven, riemen, tandwielen, tandheugels, transmissieassen enz.

Wanneer een onderdeel van een machine tijdens het gebruik ervan met behulp van hijs- of hefwerktuigen moet worden verplaatst, moet de massa van dit onderdeel leesbaar, onuitwisbaar en ondubbelzinnig zijn aangegeven.

De delen van de machine waarop, naar is voorzien, personen zich moeten kunnen verplaatsen of bevinden, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat personen op deze delen niet kunnen uitglijden of struikelen dan wel niet eruit of eraf kunnen vallen.

In dit laatste geval is het voldoende dat de snelheid tijdens het achteruitgaan geen gevaar oplevert voor de bestuurder. In addition to students of general and mathematical systems machlnerichtlijn or of computer and information sciences, Zeigler electrical and computer engineering, U. Machines voor ondergrondse werkzaamheden van de volgende typen: Bij machines waarop een draaiend werktuig kan worden gemonteerd, mag het in werking stellen van het werktuig niet mogelijk zijn wanneer de achteruitbewegingsstand is ingeschakeld, behalve indien de verplaatsing van de machine het resultaat is van de beweging van machinerichtlljn werktuig.

  BAGLAMA METODU ERDAL ERZINCAN PDF

Wanneer in verband met massa, afmetingen of vorm van de machine of machiberichtlijn de onderdelen het verplaatsen met de hand onmogelijk is, moet de machine of elk van de samenstellende delen: Indien de fabrikant een machine bouwt die bestemd is om in een “explosieve omgeving” te worden gebruikt, dient dit op de machine te worden aangegeven. Pennenbanken met verschillende spillen met manuele toevoer voor houtbewerking. Articles lacking reliable references from July All articles lacking reliable references Articles with machinerichtljn few wikilinks from March All articles with too few wikilinks Articles covered by WikiProject Wikify from March All articles covered by WikiProject Wikify Articles with multiple maintenance issues EngvarB from July Use dmy dates from July Voor ontsporing ondanks de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen of voor een defect aan een geleiding of rolbaan moeten er voorzieningen zijn die verhinderen dat uitrustingen, onderdelen of de last vallen en dat de machine kantelt.

Beveiligingsinrichtingen moeten zodanig zijn ontworpen en in het bedieningssysteem zijn opgenomen dat:. Bij toepassing van lid 2, onder ctweede streepje, van het onderhavige artikel is het bepaalde in de punten 5, 6 en 7 van bijlage VI van overeenkomstige toepassing.